Leerlingbegeleiding

Alle leerlingen moeten alle kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.


ALLE LEERLINGEN KRIJGEN IN 1e INSTANTIE BEGELEIDING VAN DE GROEPSLEERKRACHT(EN)
Voor wat betreft de "kernvakken" lezen, taal en rekenen, werken we op drie niveaus: het basis-, het meer- en het weer-niveau. Het basisniveau bestaat uit gemiddeld het grootste deel van de groep. Deze leerlingen functioneren op of rond het landelijk gemiddelde niveau (ca. 65%) en presteren optimaal bij de éénmalige instructie van de leerkracht aan het begin van een les. De meer-groep is een klein deel van de groep (gemiddeld 17,5%). Dit deel van de groep presteert optimaal als zij meer bij de hand worden genomen door de leerkracht en meer instructie krijgen, soms op een andere manier. De weer-groep is ook een klein deel van de groep (eveneens gemiddeld 17,5%), die weinig instructie van de leerkracht nodig heeft, en meer ingewikkelder leerstof aankan en deze leerstof ook krijgt. Daar is vaak wel weer apart instructie voor nodig.

WIE IN DE BASIS-, WEER- OF MEER-GROEP ZIT KAN PER HALF JAAR VERSCHILLEN
De groepsleerkracht bekijkt regelmatig of leerling voor wat betreft de kernvakken nog in de het juiste begeleidingsniveau zit. Dat is in ieder geval na iedere cito-toetsperiode (halverwege en aan het eind van het schooljaar), maar dat kan ook tussentijds. Er kunnen dus kinderen van niveaugroep wisselen. Aangezien ontwikkeling van kinderen zelden gelijkmatig gaat, ligt daarom ook de indeling in de niveaugroepen niet vast.

GROTE(RE) GROEPEN KRIJGEN EXTRA HULP
Dat is vaak in de vorm van een onderwijsassistent die een aantal leerlingen gericht begeleid, op aangeven van de groepsleerkracht.

SPECIALE LEERHULP NODIG?
Speciale leerhulp voor leerlingen die dit nodig hebben, wordt geregeld door het teamlid met de taak van Intern Begeleider. Dit, uiteraard na overleg met de groepsleerkracht(en) en de ouder(s). Dat kan hulp in de groep zijn, buiten de groep maar wel op school en dit kan ook buiten de school zijn. Onder leerhulp verstaan we overigens ook hulp bij het omgaan met (onderzocht) bijzonder gedrag.

REMEDIAL TEACHING
Kinderen die op onderdelen van de kernvakken nog eens een extra "boost" kunnen gebruiken om weer goed vooruit te kunnen op het weer-niveau, krijgen remedial teaching ("bijles"), naast het groepsprogramma en doorgaans onder schooltijd. We bekijken dan wat de betreffende leerling zonder al te veel problemen kan missen. We hebben een remedial teacher op school, maar als er meer tijd nodig is, kunnen we dit ook inkopen "van buiten". 

PLUSKLAS OP SCHOOL & PLUSKLAS PROHLES
Leerlingen die hoogbegaafd zijn of daar tegenaan zitten, hebben doorgaans de normale lesstof van de groep in 40% van de normaal beschikbare tijd onder de knie. Zij gaan enkele uren per week naar de plusgroep op school en krijgen daar opdrachten die hun hersenen "doen kraken", maar leren daar ook hoe zij het beste moeilijke leerstof kunnen leren. Een deel van de opdrachten mogen zij als "meer-opdracht" doen als zij met dagopdrachten van de kernvakken klaar zijn. Een ander deel is huiswerk, omdat we ervan uitgaan dat deze leerlingen ook thuis nog graag aan de plusgroepopdrachten werken.
Hoogbegaafde leerlingen, die meestal de normale lesstof van de groep in slechts 25% van de tijd kunnen verwerken, kunnen ook één dag in de week naar de bovenschoolse plusgroep van Prohles.

KLUSKLAS OP SCHOOL
Op dit moment onderzoeken we ook hoe we op school een klusklas kunnen opzetten voor kinderen die in de loop van hun basisschooltijd praktisch begaafd blijken en meer en meer afkoersen op het VMBO. Dat zijn vaak de leerlingen die graag leren via hun handen door dingen te doen. Door ook hen enkele uren per week op een praktische manier bezig te laten zijn met taal, rekenen en wereldoriënterende onderwerpen, ervaren ook zij een stukje erkenning, waarbij nog eens extra rekening wordt gehouden met hun gekregen talenten. We denken hierbij aan het opzetten van een (eenvoudige) bakkerij.
"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier