Visie & Identiteit

Vanuit de identiteit zicht op verleden, heden en toekomst.


VISIE & CHRISTELIJKE IDENTITEIT
  • Einddoel van ons basisonderwijs is het (bege)leiden van kinderen richting de volwassenheid op geestelijk, psychisch en lichamelijk gebied.
  • De identiteit laat zich het meest eenvoudig omschrijven als "zo willen we zijn als christelijk team om de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd te (bege)leiden richting de volwassenheid".
  • De christelijke identiteit omvat de pedagogische -, didactisch-onderwijskundige - en professionele identiteit. De christelijke identiteit is niet te parkeren naast de andere identiteiten, maar omvat de andere drie identiteiten.
  • Ieder mens en dus ook ieder kind is door God uniek geschapen met talenten en gaven die tot ontwikkeling mogen komen in opvoeding en onderwijs.
  • De Rehobothschool is een protestants-christelijke school en meer toegespitst een hervormde basisschool, d.w.z. geestverwant aan de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee.
  • Kenmerkend voor de Hervormde identiteit is het in principe letterlijk nemen van de Bijbel en het inhoudelijk vasthouden aan het belijden van de vroege kerk alsook de kerk van de Reformatie.
  • Deze hierboven in het kort beschreven inhoud is bepalend voor vorm waarin de christelijke identiteit wordt gegoten. Zo wordt op de Rehobothschool de "Herziene Statenvertaling" gebruikt, "Startpunt" als de methode voor godsdienstige vorming en "Wonderlijk Gemaakt" is de methode voor seksuele vorming.


PEDAGOGISCHE IDENTITEIT
  • Met als ene uiterste een autoritaire opvoedingsstijl (Jij doet wat ik wil, dan ontwikkel jij je het best) en het andere uiterste de anti-autoritaire opvoedingsstijl (Doe wat je wilt, dan ontwikkel jij je het best), hebben we het meeste sympathie voor de gulden middenweg: de democratische opvoedingsstijl. Hierbij is sprake van een samenspel in samenleven en samenwerken, waarbij in de jongste groepen de leerkracht meer leidt dan begeleidt en in de hogere groepen de rol van de leerkracht in toenemende mate begeleidend wordt. Maar ook hier blijft een duidelijke leiding belangrijk.
  • Vanuit de christelijke identiteit spreken we het liefst over een christelijk democratische opvoedingsstijl, om te benadrukken dat alle betrokkenen (leerlingen, teamleden en bij voorkeur ook de ouders) zich bewust zijn van het feit dat we uiteindelijk op school (ook daarbuiten) het beste functioneren onder Gods (bege)leiding.
  • Als team zijn we ons er van bewust dat de kinderen het beste af zijn als er sprake is van een goede samenwerking met ouders die qua opvoedingsstijl zo veel mogelijk op dezelfde golflengte zitten. We zijn ons er daarbij ook van bewust dat ouders andere keuzes kunnen maken.
DIDACTISCH-ONDERWIJSKUNDIGE IDENTITEIT
We zijn er van overtuigd dat een flexibel klassikale manier van onderwijs ontvangen, nog steeds de meest succesvolle manier is om alle kinderen mee te krijgen naar het volgende niveau van hun ontwikkeling. Daarbij gaan we vooral bij taal, lezen en rekenen - hetgeen al gauw 50-60% van de lestijd beslaat - steeds uit van drie niveaugroepen per vak: de basisgroep (de kinderen die doorgaans gemiddeld "meedraaien"), de weergroep (de kinderen die met extra hulp van de leerkracht ook de minimumdoelen halen) en de meergroep (de kinderen die meer dan gemiddeld aankunnen. Daarbij zetten we ook graag digitale middelen in. Dit alles vindt plaats in een heldere structuur. Zo wordt bijvoorbeeld de kinderen altijd aan het begin van de dag verteld hoe het programma van die dag er uit ziet. Dit alles vindt ook plaats in een fijne sfeer. Daarbij wordt bijvoorbeeld de Kanjertraining ingezet om de kinderen sociale vaardigheden te leren.
Naast het aanleren van een bepaalde hoeveelheid basiskennis in acht schooljaren tijd, leren we de kinderen ook vaardigheden voor de 21e eeuw aan die in grote lijnen wereldwijd gezien worden als belangrijk voor het leven en werken in deze  eeuw met toenemende digitale mogelijkheden.

PROFESSIONELE IDENTITEIT
Als professional in de school werkzaam zijn, betekent dat je samen omschrijft hoe je als teamlid met elkaar, met kinderen, met ouders en andere betrokkenen bij de school, wilt omgaan en werken. We verwijzen hier naar  de infographic "Sociale Veiligheid" en dan het hoofdstuk "Beroepscode".
"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier