Op de Rehobothschool bestaan de volgende vijf functies voor het personeel:

 

De directeur

De directie is onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag belast met de onderwijskundige en organisatorische leiding en zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school.

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding, onderwijsontwikkeling en de schoolorganisatie en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het onderwijsteam.

De vakleerkracht gym

De vakleerkracht gymnastiek is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs en het begeleiden van de leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding, onderwijsontwikkeling en de schoolorganisatie.

De onderwijsassistente

De onderwijsassistente ondersteunt de leraar in de onderbouw op zijn/haar aanwijzingen bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken. Aan onze school zijn twee onderwijsassistentes verbonden.

De intern begeleider

De interne begeleider zorgt er voor dat de beschikbare extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben zo goed mogelijk wordt verdeeld en dat de juiste hulp bij de juiste leerling komt. Het gaat om zowel de beschikbare hulp in de school (bijv. remedial teaching) als de beschikbare hulp van buiten de school (bijv. de schoolbegeleidingsdienst).

Daarnaast heeft de school personeelsleden met specifieke taken

De remedial teacher

De ict-coördinator

De techniekcoördinator

De gedragscoördinator (tevens Veiligheidscoördinator)

De managementondersteuner

Interne Vertrouwenspersoon (tevens Pestcoördinator)